Програма лояльності BabyCard

 

Наша програма лояльності BabyCard передбачає ступінчату систему накопичення знижки.

  • 5% знижки Ви отримуєте відразу на першу покупку (знижка не поширюється на акційний товар)
  • при накопиченні загальної суми покупок 50000 грн – на BabyCard нараховується максимальна знижка 7%

Телефон для довідок 0 800 504 860. Email : sale@babypark.ua

ПРАВИЛА СИСТЕМИ ЛОЯЛЬНОСТІ BABYCARD:

1. Основні визначення:

1.1 BabyCard – це дисконтна система лояльності (надалі – «Система»), що являє собою комплекс взаємопов’язаних маркетингових, організаційних та інших процедур, спрямованих на формування та підтримання довгострокового стійкого інтересу та позитивного ставлення Учасника до постачальника товару або правовласника торгової марки.

1.2 Оператором Системи є ТМ BabyPark (надалі – Оператор). Адреса: 03191, м. Київ, вул. Лятошинського, 24.

1.3 Учасником цієї системи може бути будь-яка повнолітня фізична особа, що досягла 18 років. і яка бере участь у Системі відповідно до її умов та за власним бажанням повідомляє Оператору свої персональні дані про себе з метою участі у Системі. Тільки авторизований учасник (дані якого внесені у Систему) може користуватися Системою.

1.4 Рахунок Учасника – це особистий рахунок Учасника в Процесинговому центрі Системи, на якому обліковуються усі операції.

1.5 Картка BabyCard – пластиковий носій з унікальним номером (надалі – «BabyCard»), який служить для ідентифікації Учасника в Системі. BabyCard надає можливість накопичувати знижку на товари в торговій мережі BabyPark. BabyCard є персональною і не може бути передані іншій особі без погодження з оператором. Однак здійснення покупок можливе не Учасником програми за умови пред’явлення BabyCard.

1.6. Анкета – паперовий бланк з переліком запитань, поставлених Оператором, який видається Оператором чи його уповноваженою особою, заповнюючи та підписуючи яку фізична особа підтверджує бажання стати Учасником Системи та дає свою згоду на участь у Системі згідно з визначеними умовами Системи.

1.7. Персональні дані – інформація, що відноситься до певного Учасника, та яка надається ним Оператору при заповненні Анкети (або будь-яким іншим шляхом), та яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість.

2. Участь у Системі

2.1 При вступі до Системи, кожний учасник отримує стартовий пакет, що містить BabyCard та інформацію, що містить загальні Правила Системи.

2.2 Стартовий пакет можна отримати в будь-якому з магазинів BabyPark, на умовах визначених Оператором, звернувшись до їх уповноважених представників.

2.3 Про умови Системи можна дізнатися в мережі магазинів BabyPark, за email: sale@babypark.ua, з інтернет-сторінки www.babypark.ua, aбо за телефоном 0 800 504 860.

2.4 Датою початку участі в Системі є дата першої транзакції з використанням картки.

2.5 Всі зміни та доповнення до Правил та умов Системи офіційно публікуються на сайті www.babypark.ua і вступають в силу з моменту публікації.

2.6 У випадку втрати BabyCard, Учасник може повідомити про це Оператора та отримати дублікат в одному з магазинів мережі BabyPark.

2.7 Оператор не несе відповідальності за збереження Бонусів на втраченій картці.

3. Права та обов’язки

3.1 Система регулює відносини Оператора та Учасника Системи відповідно до умов цих Правил.

3.2 Система є довготерміновою і відкритою для участі всіх Учасників.

3.3 Оператор залишає за собою право:

- самостійно володіти усіма правами на управління та зміну правил Системи;

- самостійно визначати партнерів Системи;

- Оператор залишає за собою право  виключити будь-якого учасника Системи BabyCard у випадку порушення Правил, або у випадку відкликання Учасником згоди на обробку його персональних даних.

- Оператор залишає за собою право відмінити, або змінити всю Систему, або її частину в будь-який час, як з попереднім повідомленням про це, так і без нього. У випадку припинення (зупинення) дії Системи набрана Учасником знижка анулюється. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки та незручності, що виникають внаслідок таких змін.

3.4 В усіх питаннях щодо відносин з Учасниками Системи, Оператор керується цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

3.5 Учасник Системи має право:

- перевіряти правильність нарахування та накопичення суми покупки.

- отримувати від Оператора інформацію про умови Системи, спеціальні заходи та інші відомості соціального характеру, способами визначеними у пункті 2.3. Правил, а також через іншіканали комунікації, в тому числіпоштою, SMS, електронноюпоштою, телефоном і іншимизасобамизв’язку.

3.6 КожнийУчасникСистеминесевідповідальність за правильність та своєчасністьповідомлення Оператора про змінуадреси, телефону та іншихперсональнихданих. Оператор не несевідповідальності за роботу пошти, операторівмобільногозв’язку, яку здійснюють доставку повідомленьУчаснику, у випадку, якщоостанній не повідомив про змінувідомостей про себе. Оператор також не несевідповідальності за неможливість контакту з Учасником, якщоконтактніданіУчасникавказані неправильно або на момент контакту змінилися.

4. Накопиченнясуми покупок та нарахуваннязнижки:

4.1 Зарахуваннясуми покупки на РахунокУчасникавідбувається при розрахунку за придбанітовариготівковими коштами чибанківськимиплатіжнимикартками, за умовипред’явленняBabyCard до закриттятранзакції.

4.2 Нарахуваннянакопиченоїсумивідбувається в режимі реального часу, а у випадкувідсутностізв’язку з центральнимтерміналомодразу ж післявідновленнязв’язку.

4.3 Нарахована сума покупок реєструється і підсумовується на рахункуУчасника на наступнийробочий день.

4.4 Знижка Учасника нараховується за наступною системою:

  • 5% знижки Ви отримуєте відразу на перше замовлення
  • при накопиченні загальної суми покупок 50000 грн – на BabyCard нараховується максимальна знижка 7%

4.5 У випадку виникнення в Учасника питань щодо поточних нарахувань знижок, Оператор залишає за собою право дати відповідь протягом 15 календарних днів.

4.6 У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил Системи і/абопитань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Оператором.

5. Персональні дані:

5.1. ПерсональніданіУчасника, яківін у відповідностііз п.1.3 цих Правил надає (вказує) в анкетіможутьвикористовуватись Оператором тільки в межах Системи і не можуть бути наданітретім особам, якщоУчасник не надавособистузгоду на таку передачу у відповідностііз п.5.2. Правил Системи.

5.2. ПідписУчасникаСистеми на анкеті,  яку вінзаповняєпідтверджує те, щоУчасникСистеми – добровільно, безоплатнонадає ТМ BabyPark особистузгоду на будьякубезстроковуобробку будь-якихсвоїхперсональнихданих, вказаних в анкеті (включаючипрізвище, ім’я та побатькові, адресу місцяпроживання, дату народження, номера телефону, адресу електронноїпошти, рід занять, сімейний стан, датинародженнядітейтощо) у базіперсональнихданих ТМ BabyPark, щовключає в себе вчиненнябудьякихдій, абосукупностідій, щопов’язанііззбиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням(розповсюдженням, реалізацією, передачею) персональнихданихУчасника як на територіїУкраїни, так і за її межами, та іншим чином збирання, безстроковезберігання, використання та поширеннясвоїхперсональнихданихвідповідно до мети обробкиперсональнихданихУчасників, визначенихцими Правилами, в тому числі з метою вивченняспоживчогопопиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних та іншиханалогічнихматеріалівщододіяльності, абопродукції ТОВ ТМ BabyPark, створенняновихпрограмлояльності, а такожзгоду на надання будь-якимтретім особам, включаючиіноземнихсуб’єктівгосподарювання, права оброблятисвоїперсональнідані з зазначеною метою (відповідно до Закону України «Про захистперсональнихданих» з метою участі у Системі ТМ BabyPark, адреса: 03191, м. Київ, вул. Лятошинського, 24.

5.3. У разізміни мети обробкиперсональнихданих Оператор маєповідомити про цеучасника і отриматизгоду на обробкуйогоперсональнихданих у відповідностізізміненою метою.

5.4. Термінвнесенняданих до ПроцесингуСистеми становить 21 день віддатизаповненняанкети.

5.5. УчасникСистемимає право на захистперсональнихданихвіднезаконноїобробки, випадковоївтратитощо, а також на інші права, щопередбачені Законом України «Про захистперсональнихданих».

5.6. Оператор зобов’язуєтьсяналежним чином збирати, реєструвати, включати в базиданих, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати персональні дані Учасників в межах п.5.2 цих Правил.

5.7. Персональнідані, зазначеніУчасникомСистемизберігатимутьсяпротягом строку, необхідного для досягненнязазначенихвище мети та цілейобробки таких даних, але не менше 20 років. Персональніданіможуть бути знищеніпіслязакінчення строку зберіганняабо у випадкахпередбаченихчиннимзаконодавствомУкраїни. В разізакінченнятермінузберіганняперсональнихданих, чивідсутностінеобхідності у цьому – Оператор належним чином (письмово, електронноюпоштою, sms-повідомленнямтощо) повідомляє про цеучасникаСистеми. ДаніУчасникавидаляються з Системипротягом 10 робочихднів з моменту закінчення строку їхзберігання.

Адреса та контакти Уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8.